strona główna  |  zaloguj  |  nowe konto  |  wykresy funkcji  |  wykresy zaawansowane  |  zadania tekstowe

funkcja sinus

y = A sin(ωt + φ) + y0

Zadanie 1)
Czy przy pomocy niniejszego apletu można narysowaś wykresy następujących funkcji:
a) y=cos(t);       b) y=cos(2t);
c) y=cos2(t);     d) y=sin2(t);
e) y=1/√2{sin(t) + cos(t)};
f) y=(1/2)sin(t) + (√3/2)cos(t);
g) y=1/√3{sin(t) + sin(t + π/3)};

Zadanie 2)
Znaleźć na wykresie i potwierdzić rachun- kiem rozwiązania następujących równań:
a) sin(t)=sin(2t);   b) sin(3t)=sin(t);

Zadanie 3)
Łatwo sprawdzić że przybliżona wspólna wartość funkcji y=sin(t) oraz y=2sin(3t) wynosi ±0.8 (pomijając 0). Wykazać, że jest ona równa ±√10/4 .

Zadanie 4)
Jaki jest związek maksymalnej amplitudy Amax oraz maksymalnego przesunięcia y0max w aplecie?
Aplety, oprogramowanie i treść serwisu: JL.
Wszelkie prawa zastrzeżone.