strona główna  |  zaloguj  |  nowe konto  |  wykresy funkcji  |  wykresy zaawansowane  |  zadania tekstowe

I) Używane w regulaminie terminy
1) Serwis ZadanieOnLine jest dostępny pod adresami http://zadanieonline.pl . Dalej będzie określany jako serwis.
2) Autorem i Administratorem serwisu jest Janusz Lemański.
3) Zadaniomaty, aplety płatne, to programy napisane w języku Java osadzone na stronach serwisu.
5) Jednostki apletowe gromadzone na koncie (oznaczane w skrócie "U") są miarą zdolności do aktywacji apletów.
6) Konto umożliwia Użytkownikowi pełny dostęp do serwisu, w szczególności zasilanie go w jednostki apletowe i aktywację apletów.

II) Korzystanie z serwisu - rozwiązywanie zadań
1) Serwis umożliwia rozwiązywanie zadań przy pomocy zadaniomatów - programów służących do tego właśnie celu.
2) Wygląd apletów płatnych po zalogowaniu nie ulega zmianie, pojawiają się natomiast narzędzia do realizacji płatności.
3) Każda seria apletów zawiera stronę ze szczegółami obsługi tzn. wprowadzania danych, manipulowania wynikami,itp.
4) Dokonane płatności nie podlegają zwrotowi.
5) Konto nieużywane przez 366 dni zostaje zablokowane.
6) Założenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

III) Płatności i aktywacja zadaniomatów
1) Zasilenie konta, o którym mowa w punkcie (I6) jest możliwe po wprowadzeniu kodu do formularza na stronie płatności (dostępnej po zalogowaniu). Kody należy zamawiać u Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego. Obowiązuje cennik: 1U=1zł.
2) Minimalny nominał związany z jednym kodem nie może być mniejszy niż 5U. Łączna kwota wszystkich zamawianych kodów powinna mieć "rozsądną" wartość. W tym celu najlepiej dokonać zamówienia dla kilku osób.
3) Kod można zrealizować na dwa sposoby: zasilając konkretny zadaniomat, lub zasilając konto uzyskując w zamian jednostki apletowe.
a) W przypadku pierwszej metody aplet jest aktywowany natychmiast. Aktywności danego apletu nie można przenieść na inny aplet.
b) W przypadku drugiej metody w oparciu o uzyskane jednostki apletowe można aktywować dowolny zadaniomat w dowolnym momencie.
4) Aktywacja apletu w zależności od ilości zużytych na nią jednostek lub nominału kodu umożliwia korzystanie z programu przez określony czas, jednocześnie w momencie aktywacji apletu przydzielana jest określona liczba punktów (nie należy ich mylić z jednostkami apletowymi). Ilość punktów jest proporcjonalna do ilości zadań, które można w jego ramach rozwiązać. Po pomyślnym wygenerowaniu wyników programu punkty są odejmowane. Ilość odjętych punktów jest zależna od złożoności obliczeniowej operacji. Szczegóły dotyczące zależności ilości punktów oraz czasu aktywności od liczby zużytych na zasilenie jednostek apletowych są zawarte na stronie startowej związanej z daną serią apletów.
5) Zadaniomat staje się nieaktywny w wyniku przekroczenia terminu ważności lub w wyniku wyzerowania się liczby punktów.
6) Jeśli doładowanie apletu nastąpi przed przekroczeniem podwójnego terminu ważności, to punkty z poprzedniego okresu są dodawane do nowych punktów. Termin ważności jest wybierany jako najkorzystniejszy z terminów odpowiadających płatnościom aktualnej i poprzedniej.
7) Jeżeli kwota doładowania przekracza maksymalną kwotę przewidzianą dla danego apletu, aplet jest doładowany kwotą maksymalną, a nadmiar jednostek jest przelewany na konto.

IV) Prawa i obowiązki użytkownika
1) Użytkownik ma prawo do kontaktowania się z Administratorem w oparciu o formularz kontaktowy dostępny po zalogowaniu.
2) Użytkownik jest zobowiązany podczas korzystania z serwisu do używania języka polskiego zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i obyczajem pod groźbą skasowania konta.
3) Użytkownik ma prawo do korzystania ze sporządzonych rozwiązań bez ograniczeń, z wyjątkiem sytuacji w której umieszcza je w sieci. Jest wówczas zobowiązany do umieszczenia linku do strony, na której rozwiązanie zadania powstało, w przeciwnym razie Administrator będzie dochodził swoich racji.
4) Użytkownik ma możliwość bezpłatnego nabrania wprawy w obsłudze zadaniomatów graficznych zmieniając parametry obrazu, lub korzystając z apletów bezpłatnych.

V) Prawa i obowiązki Administratora
1) Administrator dba o poprawne funkcjonowanie serwisu i zawartych w nim zadaniomatów.
2) Administrator dołożył wszelkich starań, aby umieszczone w serwisie zadaniomaty generowały rozwiązania zgodne ze stanem współczesnej nauki i konwencjami dydaktycznymi. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędów zawartych w zadaniomatach nie zauważonych w czasie ich projektowania.
3) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez Użytkownika wygenerowanych rozwiązań. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za odzew, z jakim spotkają się wygenerowane rozwiązania u nauczycieli szkolnych.
4) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkownika do pól tekstowych apletu graficznego, powodujące nie wyświetlenie się wykresu. W takim wypadku zadaniomat sygnalizuje przekroczenie zakresu. (Użytkownik może skorzystać ze wskazówek zawartych w punktach IV.4 oraz II.3 niniejszego regulaminu.)
5) W przypadku awarii serwera Administrator ma obowiązek przedłużenia aktywności wykupionych wcześniej apletów o czas wynikający z dotychczasowego terminu ważności tych apletów.
6) W przypadku przerwy w dostępie do aktywnych apletów z winy Administratora, Administrator ma obowiązek przedłużenia aktywności wykupionych wcześniej apletów o czas wynikający z dotychczasowego terminu ważności powiększony o uznaniową wartość stanowiącą dodatkowe zadośćuczynienie.

IV) Reklamacje
1) W przypadku problemów z kodem dostępowym Użytkownik może skorzystać z adresu biuro@zadanieonline.pl lub z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie po zalogowaniu. Przedmiotem reklamacji mogą być jedynie sytuacje wadliwego funkcjonowania aplikacji stwierdzone przez Administratora.

Niniejszy regulemin ma charakter tymczasowy i będzie obowiązywał do momentu wprowadzenia płatności SMS.

Warszawa, dnia 10.06.2012r.


Aplety, oprogramowanie i treść serwisu: JL.
Wszelkie prawa zastrzeżone.